Låt blommorna blomma

På en gård finns alltid, oavsett väder, meningsfulla, behagliga och omväxlande aktiviteter att sysselsätta sig med. Under den gångna veckans soliga dagar har vi bland annat fyllt gårdsplanen med nyskördade överblommade ängsblommor för torkning med hjälp av direkt solenergi i form av värmande solstrålar och solens indirekta energi i form av sköna sommarvindar. Under de regniga dagarna så har vi istället samlats runt andra nyskördade ängsblommor i källaren för att knipsa fröställningar och fylla behållarna till torkanläggningen därnere som nu även den drivs av indirekt energi från solen. På den knappa månad som solcellsanläggningen varit igång så har den nu levererat 3000 kWh solel.

Ofta har vi bara några dagars ”fönster” på oss när de olika sorterna av ängsblommor ska skördas för att vi inte ska riskera att förlora de värdefulla mogna fröerna till vinden eller häftiga regn. En del fröer är dock väldigt tacksamma då de låter sig plockas vid en, för oss, lämplig tidpunkt lite i förväg och sedan eftermognar de vid godtycklig förvaring vilket ger oss frihet och underlättar därmed arbetet mycket.

Medan ett mindre antal ängsblommor redan har haft sin praktfullaste period och där skördesäsongen av fröerna nu är i full gång så har den vackra perioden för andra arter bara precis börjat medan ånyo andra än så länge håller sig kvar i knoppstadiet. Ängsblomsodlingen erbjuder således kontinuerligt, ända fram till höstens intåg, mängder med pollen och nektar och därmed viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar samt njutningsfylld miljö för oss. Floran av ängsblommor är särdeles viktig för många rödlistade insekter, något som borde uppmärksammas mer hos parkförvaltare, väghållare och fastighetsägare som alltför ivrigt och alltför tidigt på säsongen, ofta redan innan högsommaren, slår av ängsblommande rondeller, dikes- och vägrenar och andra offentliga miljöer.

Naturskyddsföreningen har nyligen utsett Helsingborg till Sveriges bi-vänligaste kommun för sin, kunskap i frågan, medvetenhet, ambitiösa planer och sitt sätt att förvalta stadens grönytor. Göteborg och Motala plus Lomma kommun kom på andra respektive tredje plats. ”De här kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid. Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete”, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. De hade skickat ut en enkät till landets 290 kommuner med frågor kring deras arbete att hjälpa den biologiska mångfalden. Tyvärr så var det bara 212 kommuner som valde att svara. Kartläggningen visade också att varannan kommun av de som svarat saknar en handlingsplan eller har inte kommit igång med arbetet. Detta trots att läget är akut. Var tredje av Sveriges 270 vilda bi-arter håller på att försvinna på grund av bland annat kemiska bekämpningsmedel, matbrist och ett förändrat landskap. I längden får det allvarliga konsekvenser för oss människor. Att gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter är andra viktiga insatser som kan göra skillnad. Söderhamn finns inte med bland de främsta 50 kommunerna i toppen. Har Söderhamns kommun svarat på enkäten? Hur ser kommunens handlingsplan ut? Ranbogårdens handlingsplan är klar: Låt blommorna blomma!

Mosaiklandskap mot enfald

En mosaik är enligt Nationalencyklopedin ”En dekorativ komposition av olikfärgade små bitar (porslin, sten eller glas) som fästs på ett hårt underlag med murbruk, kitt eller cement så att bitarna bildar ett mönster eller en bild”. De äldsta kända mosaikerna är från sumerernas tid 3000 f.kr.

Det här var en alltför snäv definition för att passa dagens text så vi väljer istället Svenska Akademiens Ordboks alternativa definition: ”Mer eller mindre bildligt, om något som ger intryck av mosaik”. Därmed fritt fram för nutida användningar i bildlig betydelse för att beskriva någon form av heterogen komposition eller brokig blandning i alltifrån abstrakta beskrivelser av till exempel karaktärsdrag, politik till mer konkreta mönster såsom till exempel ”en mosaik av ekosystem”. Och idag är mosaiklandskap en vedertagen benämning på landskap som består av en blandning av flera landskapselement, såsom berg, dalar, sjöar, vattendrag, skogar, åkrar, betesmarker, byar – ett landskap som närmast karaktäriseras av småskalighet och stor variation på relativt korta avstånd.

Myndigheter som FNs jordbruksorgan FAO, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, tillsammans med forskare pekar på att vi behöver sträva mot en återgång till ökad utbredning av mosaiklandskapet för att bland annat uppnå hållbarhetsmålet om biologisk mångfald. Mosaiklandskap har förståligen ofta hög biologisk och ekologisk diversitet. Detta till skillnad från de monokulturer som världen, under de senaste 50 åren, jobbat fram inom både jordbruk och skogsbruk och som man idag ser som en av orsakerna till den höga takten av minskat antal arter runt om i världen.

Regnskogar är kända för en hög biologisk mångfald, med kanske två tredjedelar av jordens alla landlevande växter och djur, med t.ex. 50 000 kända trädarter, och korallreven är på motsvarande sätt kända som havens regnskogar. Bägge är tyvärr mycket hårt ansatta av, i det förra fallet, avverkning med 150 000 km2 per år framförallt för att ge plats för mer odlings- och betesmark till ökande köttproduktion och i det andra fallet av ökande temperaturer och sjunkande pH på grund av växthuseffekten med höjda koldioxidhalter. Mindre känt är nog att traditionellt skötta ängar och betesmarker i vårt gamla jordbrukslandskap är exempel på en minst lika extremt artrik biotop. Inga andra växtsamhällen på jorden är lika rika om man räknar antalet växtarter per kvadratmeter markyta, med upp till 60 blomsterarter per kvadratmeter. Vi har dock tappat 99 % av våra ängsmarker de senaste 100 åren på grund av förändrat jord- och skogsbruk och Naturvårdsverket ser med oro på ett förslag som lagts om att åtagandeplaner för slåtterängar och betesmarker ska tas bort. Som vanligt har kunskapsbristen hos vissa inga gränser. Även om förtroendet för experter såsom forskare har ökat generellt den senaste tiden, delvis på grund av Greta och Corona, så finns det också en ökad polarisering. Generellt så har de med högre utbildning högre förtroende för forskningsresultat. Sett till partisympatier kan tre grupper annars urskiljas, där de som sympatiserar med (mp), (l), (c) och (v) har högst förtroende för forskare, följt av anhängare till (s), (m) och (kd) – medan den tredje gruppen utgörs av sympatisörer till (sd), som – oavsett utbildningsnivå – har klart lägst förtroende för forskning och forskare.

För att stödja de som faktiskt har fakta och inte baserar sina uttalanden på tro och tyckande så finns det idag en mosaik av svenska ängsblomsfröer, plantor och till och med ängsblomsmattor att tillgå från fröföretag som Pratensis och Veg Tech som kan bidra till påskyndad utbredningen av denna biotop och dess bidrag till återgång till mosaiklandskapet. På Ranbo har vi under flera veckor njutit av blomsterprakten och surret av insekter från de olika små tårtbitarna av de ängsblommor som vi odlar. Nu ser vi dock lika mycket fram emot nästa fas – frösamlarfasen – som tar vid då blommorna vissnar och fröna mognar. I snitt har en futtig matsked frö räckt för att fylla de lite större blom-tårtbitarna. Med vissheten om att vi under kommande sommarveckor kommer kunna samla in kilovis med fröer som i sin tur kommer bilda många tusen kvadratmeter blommande mosaiker runtom i landets parker, rondeller och offentliga miljöer nästa år så ser vi dessa falnande skönheter som skattkistor, som under vår och sommar, med hjälp av alla pollinatörer fyllts upp för att nu på högsommaren gå in på ”ålderns höst” och blivit alltmer värdefulla. De trevliga är ju att de är lika angelägna som vi är att vi ska tömma dem på deras skatter och sprida dem så långt och vida omkring som vi bara kan.

Bortsett från att mosaiklandskap således är bäst för den biologiska mångfalden och därmed för oss med avseende på den biologiska aspekten så är det ju också sant ur ett rent estetisk perspektiv. Ordet mosaik härstammar nämligen från grekiskan med betydelsen, ”hörande till muserna”. Detta refererar till de nio muserna, det vill säga de gudinnor som inspirerade konstnärer, filosofer, intellektuella och alla andra som njuter av det vackra. Vill vi själva må ännu bättre och locka fler att bosätta sig på landsbygden så bör vi alltså alla hjälpas åt att återskapa detta lustfyllda varierande mosaiklandskap som överraskar oss med nya vyer, dofter och upplevelser bakom varje kulle, lada och skogsdunge.

I denna ljuva sommartid

Aldrig förr har väl så många av detta slag samlats på en och samma plats i Hälsingland, trots att den store teologen, ärkebiskopen, nobelpristagaren och ekumenikern Nathan Söderblom föddes bara några stenkast härifrån i Trönö prästgård och växte upp på närliggande prästgården i Bjuråker. Nu verkade han förvisso främst i Uppsala, men inte ens hans stora ekumeniska möte i Stockholm 1925 samlade så många från världens olika kristna församlingar. Frågan är om det till och med är ett nationellt rekord eftersom det tidigare rekordet för antalet samlade representanter under den, för den svenska kyrkan, hittills viktigaste sammankomsten vid Uppsala möte år 1593 trots allt bara räknade till cirka 304 stycken prästkragar.

Julia är förvisso bara en av tre kontraktsodlare och där uppdragsgivaren Pratensis har över 100 olika ängsväxter i sina samlingar, men tills våra vänner där, Inger och Mats visar upp en större samling så tänker vi göra anspråk på den svenska mästerskapstiteln. Nu är det ju i och för sig inte för att skryta som vi visar upp och berättar om våra aktiviteter på Ranbogården. Några psykologer berättade att skrytandet på sociala medier hade börjat ändra karaktär efter de två senaste vindbyarna – först den hoppingivande friska brisen Fridays For Future med den socialt samlande virvelvinden Greta och sedan den betydligt mer sjukliga och socialt distanserande styva kulingen Covid-19. Det är färre bilder från utlandssemestrar och selfies från t.ex. flygplatser och hotell och mer ifrån svenska sommarhus och odlade grönsaker. Det är ju jättebra, men som psykologerna påpekar så bör vi vuxna vara en ännu bättre förebild för barnen även här genom att tänka över vad vi vill förmedla på nätet.  – ”Fundera på vem du själv vill vara på nätet och vad du själv lägger ut på sociala medier. Vad är syftet och hur tänker du kring mottagarna? Hur påverkas de av skrytbilden från semestern?” säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Att bygga självförtroende och självkänsla genom det gensvar man får på nätet när bilder delas har fått ett eget begrepp: selfie esteem. Med tydliga mått som antal likes, följare och kommentarer får nätanvändare bekräftelse som blir svår att matcha i den verkliga världen. Men vill vi verkligen bara visa upp bilden av ”här sitter vi och har det bra” eller är det viktigare att försöka inspirera andra till att göra saker som är hållbara socialt, ekologiskt och ekonomiskt överkomliga för de flesta och som kommer få dem att må bättre och känna större gemenskap. Vi hoppas att det är det senare som vi vill förmedla, även om det oundvikligen kommer med aspekter som kommer att skilja från individ till individ.

Vad har detta då med prästkragar att göra, tänker ni kanske? Ja, en hel del tycker vi. Dels står de för värderingar som nästan förkastats av det materialistiska samhället som onödiga och lite förlegade… tycker de flesta med andan i halsen, ända tills de hamnar i en situation då de av olika anledningar tvingas omvärdera hela sin egen situation och då dessa ställer upp som ingen annan samhällsfunktion.  Även i sin andra betydelse är de alltid trevliga små solar som vill lysa upp ens dag, och uppmuntrar med hela sin uppenbarelse till odling av all sköns växter eller en cykelutflykt med barnen genom ett sommarsverige, över ängsblombeströdda marker till en sval skogsjö i en trolsk mossbetäck skog för ett bad och en pic-nic… utan mobiler och selfies.

Generellt så bör vi faktiskt alla börja internetbanta. Förutom det antisociala-beteendet (kanske fördel under Covid-19), den ergonomiska felställningen och tidstjuven så hade utsläppen för internet redan före pandemin gått om de för flyget och ökar betydligt snabbare pga av allt fler streamingtjänster, molnsparningar, live-uppdateringar och inte minst genom IoT, Internet of Things där allt fler prylar är ständigt uppkopplade och skickar data vars syfte ofta kan ifrågasättas. Tre sökningar på nätet kräver lika mycket energi som en kopp te – och då ska man veta att uppvärmning är bland de mest energikrävande processerna.

Prästkragen Nathan var före sin tid på många sätt och ovanstående prioriteringar hade han förstått långt innan mobilen ens var påtänkt, vilket kanske anas genom att han tidigt såg Svenska kyrkan som utvald för en viktig uppgift, hans engagemang i det internationella samtalet och som givetvis bevisas av att det är han som har komponerat den oftast sjungna melodin till psalmen ”I denna ljuva sommartid”. Ha en trevlig cykeltur med barnen!

Humleblomster

Efter de senaste dagarnas inlägg med väldigt allvarliga teman så känns det lite tomt att bara presentera något trevligt, men om vi kände att allt var på rätt väg så är det ju det som man kanske  helst skulle vilja göra, så vi får väl träna lite emellanåt så vi inte tappar den känslan.

Humleblomster, Geum Rivale har ett klockliknande purpurbrunt blomfoder med sammetslik behåring. Kronbladen är först gulvita och senare blekt rosafärgade med mörkare ådror. Purpurfärgen avslöjar att den innehåller antocyaniner, vilket är färgämnen som är röda, blå eller violetta. Det är också detta som dominerar när det gröna klorofyllet gått ur bladen på hösten och lämnat dem röda. I nästa steg med enbart gula löv så har även dessa färgämnen gått tillbaka mot rötterna och lämnat karotenoiderna kvar. Den vanligaste i den gruppen är förstås beta-karoten, eller bara karoten, som ju ger moroten sin färg… och tvärtom där moroten… engelska carrot… har gett namn på färgämnet. Växten innehåller också stora mängder fenoler såsom ellagsyra, vanliga också i granatäpplen, hallon, jordgubbar och valnötter, och som har blivit väldigt intressant i studier för behandling av cancer. Skäl till att både äta mer ekologiska bär och nötter samt att bevara biologisk mångfald för framtida ämnen som kan användas inom medicinen.

Artnamnet rivale kommer av latinets rivus (bäck) och syftar på att arten gärna växer på fuktig mark. Jordstammen hos humleblomster kan kokas färsk eller torkad i vatten till en stärkande choklad-liknande dryck, varför humleblomster kallas chocolate root i Nordamerika, och som förr användes invärtes mot frossa, feber, diarré, tarm- och magbesvär. Ett avkok, med mjölk och socker, har fått namnet Indian Chocolate – måste vi prova i höst… just nu är man inte så sugen på varma drycker. Folkliga svenska namn är minst sagt lika intressanta men kopplar troligen mer till utseende än smak, nämligen ”fårpungar”, ”baggatasker”, ”brudgum”, ”skvallerbötta”, ”koskällor”. Jordstammen har annars okokt, i likhet med sin släkting nejlikrot (G. urbanum), en doft och smak som påminner om kryddnejlikans. Fröna är försedda med en hake, som lätt fastnar i pälsen på passerande djur vilka på så sätt hjälper till med spridningen.

En annan som hjälper till med spridningen av Humleblomster, och 12 andra ängsblommor som var vanliga i ängslandskapen här i Hälsingland för 100 år sedan, är Julia som kommer att skörda dessa fröer under sommaren, som en av tre kontraktsodlare i Sverige, och skicka till företaget Pratensis utanför Växjö. De i sin tur levererar bland annat till Veg Tech som till exempel sätter ihop mattor av ängsfröer åt kommuner och andra som inser att det är lättare att slå dessa en gång per säsong än att klippa gräs varannan vecka, de är vackrare att titta på och det främjar den biologiska mångfalden… en win-win-win-win-win-win alltså. Gissa vilka som är dess främsta pollinatörer!?

Ängsklockeförnekare

Från en ren statistisk betraktelse av dessa två bilder skulle man kunna dra slutsatsen att ängsklockan är starkt hotad och håller på att bli utkonkurrerad av de två andra ängsblommorna tjärblomster och ängsvädd. Med den vinklingen av detta uppenbara och därmed pedagogiska fallet så inser man istället lätt hur viktigt det är med en korrekt insamling av grunddata inför en statistisk undersökning. Med en vinklad sådan, medveten eller omedveten, så kan i princip vad som helst ”bevisas” med det utvalda materialet, vilket lett fram till det berömda och rent av bevingade uttrycket att ”Det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik” där det senare således skulle vara den grövsta formen av osanning. Enligt vissa mätningar så är detta ett av de mest använda citaten i brittisk media. En orsak till detta kan vara att det finns så många okunniga inom statistik och som presenterar ”övertygande” grafiska presentationer som sedan lätt sågas av ”andra sidan” som sedan gör samma fel med sitt urval o.s.v. tills folk väljer att lita på en person som för det mesta säger sådant som de redan tror på. Något att tänka på i dagens debattklimat där ”alternativa fakta” och ”fake news” gör att många människor lätt tycker sig hitta bevis för precis de åsikter som passar dem utan att ifrågasätta de källor som de hänvisar till. Tur, va… för då slipper de ju förändra sig, sitt liv eller sina åsikter. Det här resonemanget är så extra tydligt när det gäller klimatfrågan idag då allt ifrån folk på gatan, representanter för media, väldigt många experter (på områden utanför klimatforskningen) och politiker väljer ut den delmängd som passar just deras syften. Enligt forskning från Chalmers är de två största grupperna av klimatförnekare de industrier som producerar olja och högerextremister. En annan grupp är libertarianer som propagerar för mindre regeringsmakt. Liknande undersökningar i USA visar på samma sätt att klimatskeptikerna kommer från oljeindustrin, industri-förespråkare och konservativa grupper. En undersökning visar på att mer än 90 % av artiklarna som är skeptiska mot klimatförändringar och människans roll däri kommer från dylika konservativa tankesmedjor.

Bland klimatforskare finns det dock mycket få klimatskeptiker. Enligt en amerikansk studie, publicerad 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent av de forskare som publicerar mest vetenskapliga artiklar inom området, de etablerade slutsatserna om global uppvärmning. Endast 2,5 procent av de 200 främst rankade klimatforskarna (alltså de med allra flest publicerade forskningsartiklar) utgörs av skeptiker.

Med tanke på vilka stora omställningar som krävs för att nå Parisavtalet så är det ju då väldigt motsägelsefullt att bara 59 % av svenskarna tycker att EU ska bekämpa klimatförändringarna. Genomsnittet för EU är dock ännu sämre med bara 36 %. (SIFO resp. Standard Eurobarometer 90; 2018). Förnekelsen är enorm.

Vad gäller ängsklockan så är den bevisligen inte starkt hotad, åtminstone inte av dessa två ängsblommor när man med korrekt fakta inser att dessa två exemplar lyckats ta sig ner i ett helt upptaget utrymme i en starkt begränsande täckmatta och ändå lyckats etablera sig. I Sverige så är den vanligast i Dalarna (där den är landskapsblomma), Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland men förekommer spritt i hela landet och den har tvärtom fått ett uppsving i och med att vallväxter odlas på allt större arealer jordbruksmark, vilket tyvärr inte är i linje med den odling och kost som vi i högre grad borde hålla oss till för miljön och vår hälsas skull… om man nu tror på statistik förstås… och att vi har presenterat den korrekt! Vad har Ranbogården för dold agenda?

Tjärblomster mot allsköns kryp

Julia mellan två fält av midsommarblommor i Ranbos ängsblomsodling. I bakgrunden prästkragar, Skånes landskapsblomma och inofficiellt Danmarks nationalblomma som vi skrev om i midsommartid förra året. Nu har det gått ett år och då kan det ju vara lämpligt att ta ett steg framåt, solursvis, i vår ängsblomskalender och presentera årets midsommarblomma, tjärblomster. Silene Viscaria heter den på latin där efterledet kommer från latinets viscum som betyder lim och alltså syftar på den klibbiga, mörka substans som finns under varje bladpar på stjälken och som med sin likhet med tjära eller beck har gett den sina svenska namn tjär- respektive beckblomster. Eftersom diverse småkryp tenderar att fastna i dessa fläckar så har den också på olika håll fått smeknamnet ”flugfånga”.

Blomman är relativt attraktiv som dragväxt för bland annat honungsbin med en 2:a för nektar och 1:a för pollen på den 4-gradiga skalan för hur viktig växten är som leverantör av nektar, pollen respektive honungsdagg för olika pollinatörer. En 3:a står för stort värde, 2:a för medel, 1:a för litet och – för försumbart. När den nu är så mån om att locka till sig pollinatörer för att säkerställa en effektiv spridning av sitt släkte så vill den ju förstås försäkra sig om att en massa småkryp med begränsad spridningsförmåga inte kommer upp och snyltar på godsakerna vid kalaset, vilket är den troligaste förklaringen till att den utvecklat den relativt ovanliga fällan på sin stam.

Honungsdagg låter väldigt ljuvt och smakligt varför begreppet inte är så ovanligt i samband med saluförandet av honung med ett stort inslag av denna honungskälla. Det är mycket troligt att den inte alls skulle vara fullt lika attraktiv och gå hem lika bra hos alla om den istället såldes med den honungens verkliga koppling till lusavföring som grund vilket är vad som faktiskt döljer sig bakom det aptitliga namnet honungsdagg. Det är främst bladlöss, men även sköldlöss och mjöllöss som utsöndrar detta söta överskott när de ger sig på och kalasar på vissa växters vätska. Med vetskap om att det är mest detta – vatten med högt sockerinnehåll så borde avsmaken avta och snarare accepteras som ett intressant inslag i honungsreceptet… och honung med stort inslag av honungsdagg som grund anses mycket riktigt vara en riktig delikatess och säljs ofta under benämningen skogs- eller bladhonung, medan andra, som kanske tycker att de vill hålla sig närmare sanningen säljer den under det under det ännu mer vilseledande begreppet (blad-)lushonung. Har dessa löss festat på gran så kan den resulterande honungen bli väldigt hård och kallas cementhonung. Om honungen med dessa receptinslag av honungsdagg är populärt hos finsmakare så är honungsdaggen inte lika populär hos bilägare som parkerar under vissa träd, speciellt t.ex. lind, när bladlössen festar loss som bäst däri.

Nu är det inget problem med tjärblomster som alltså både saknar inslag av honungsdagg och dessutom bara blir omkring 50 cm hög. Utan tvärtom så har denna blommas fiffiga lösning av krypfälla istället inspirerat trädgårdsmästare att kleta lim även på stammen på bl.a. fruktträd för att slippa angrepp från dessa löss och andra liknande, från marken invaderande, otyg.

Man kan ju undra om det även funnits någon koppling i folktron till att blomster av denna sort under kudden på midsommarafton med sin tjära håller oönskade krypande kandidater borta från ägarinnans drömmar om sin tillkommande kära som endast hysa högtflygande planer för framtiden?

Städa, städa varje fredag…

Om nu Astrid Lindgren tyckte att städning en gång i veckan var lagom upproriskt mot konventionella beteenden på 1960-talet så förstår man vilket maniskt putsande det måste ha varit i de svenska folkhemmen på den tiden. Trots att det var Pippi som sjöng visan om fredagsstädning så tycker åtminstone vi så här med dagens ögon att, för att framstå som vardagsrebell, så är det tveksamt att Pippi själv borde leva upp till den texten… men det är klart… om Lilla Gubben gjorde besök inomhus varje dag så kanske det ändå får betraktas som en lämplig renlighetsnivå för ett dagens Villa Villerkulla. Annars så pekar väl fortfarande forskning på att om hemmafruarna då hade sänkt ambitionsnivån rejält på det området så hade det varit färre problem med allergier idag – för tio år sedan började forskare bli allt mer ense om att överdriven hygien är en av orsakerna till den tidiga stora ökningen av allergier (idag är även arv, rökning och andra luftföroreningar i omgivningen faktorer). Vi behöver utsättas för fler bakterier i tidig ålder för att utveckla immunförsvaret. Och med tanke på robotdammsugare, HEPA-filter, nanosilver och andra bakteriedödande material som många drar in i hemmen så verkar det som om det snarare är filmerna med Pippi som behöver dammas av… och även uppdateras till att även gälla våra utomhusrum. En version av visan för våra trädgårdar för att öka livsförutsättningarna för de små liven där, borde uppmana till fredagsstädning cirka en gång per år, och gärna så sent som möjligt på våren, och helst så att mycket av det biologiska ”skräpet” blir kvar men på ett ny-vackert sätt (läs t.ex. risstaket). Vi tänkte oss ha många gårdsfester framöver och gjorde slag i saken just den här fredagen – på biologiska mångfaldens dag – och försäkrade oss om att det stora svarta balsalsgolvet blev avdammat och alla ängsblommor stod snyggt och prydligt uppställda i sina rader i ängsblomsodlingen, redo att ta emot alla tusentals gäster under försommarens ändlösa festdagar ända fram till de något svalare men fortfarande ljusa septemberdagarnas stora festligheter.

Genom att inte höststäda utan vänta in senvåren eller ännu hellre inte städa alls i våra trädgårdar så ökar vi insekternas och andra djurs livsutrymmen. Många behöver just risiga högar med grenar och ostädade rabatter för sin övervintring. Om ni därtill upplåter ytor av gräsmattan till ängsblommor så kan vi lova att ni kommer känna er som en av alla tusen glada små varelser på festen – och vi lovar att varken Prusiluskan, Herr Statsepidemilog eller någon annan myndighetsperson kommer att bli besvikna och skicka konstaplarna Kling och Klang på er.

FN proklamerade den 22 maj som de ”Internationella dagen för biologisk mångfald” redan 2002 och sedan 2017 har dagen lyfts i Sverige och intresset och uppmärksamheten har ökat starkt för den varje år. I år är det internationella temat ”our solutions are in nature”. Som så ofta med dessa enskilda dagar som ska uppmärksammas så borde speciellt denna gälla minst 364 dagar per år… För att lyckas ställa om som regeringarna runt om i världen har lovat så krävs rejäla förändringar och att det därmed alltid är denna frågan man bör prioritera i varje situation. Då kan ett annat citat av Pippi hjälpa till att stärka självförtroendet i omställningen: ”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!”

Fjäriln vingad syns på…ja, i alla fall på Ranbo

Sist ut av alla ängsblomsplantor som under sommaren avlöst varandra med sin blomsterprakt är ängsvädden. De blåvioletta täta halvklotformiga blomsterkorgarna bjuder uppenbarligen på rikligt med nektar och pollen så här på sensommaren och ryktet om festbuffén verkar ha nått ut till alla i trakten. Från när och fjärran har de i solens strålkastarsken samlats till ”fest i dagarna tre”; mängder av festyra humlor och bin i olikfärgade randiga dräkter tillsammans med alla tänkbara dansande färggranna fjärilar dricker och äter sig mätta och fyller sina matsäckar på detta hejdundrande gästabud – Bilden gör inte stämningen rättvisa. Det är så fullt av festdeltagare att man flera gånger ser dem råka landa på varandra istället för på en ledig blomma. Om det är den tunga lasten eller glädjeruset som gör dem lite snurriga eller en kombination därav är oklart men titt som tätt virvlar fjärilar ner och landar också på oss och rätt som det är så krockar någon humla, tyngre än vanligt, in i oss trots att vi slagit oss ner strax utanför festplatsen som rena åskådare till all festyra framför oss.

Eller så är det så, som vi gärna vill tro, att de bara kommer och vill tacka värdparet för maten och drycken. I dag finns nämligen bara 1% kvar av de ängsblomsytor som vi hade i Sverige för 100 år sedan. När vi då sitter och upplever det här så känns det så uppenbart att vi alla, med så enkla och så otroligt trevliga medel kan vara med och bidra till att vända trenden med minskat antal insekter och blommor. För det är en njutningsfylld upplevelse att sitta i ett ljuvligt somrigt surrande och beskåda detta fantastiskt livfyllda men samtidigt rogivande skådespel. Om vi på Ranbo, på bara ett år, med 15 kvadratmeter ängsvädd kan ge mat och dryck till alla dessa olika sorters insekter vad kan vi då inte tillsammans göra hemma i våra trädgårdar och parker … ”många bäckar små” känns mer aktuellt än någonsin. Heja ängsblommorna, insekterna och allas vår framtid – låt oss bjuda in till gästabud – laget och landet runt!

Eftermognad – en finess mot stress

Veckorna som gått, då skördeperioden av ängsblomsfröer varit så intensiv, så har det blivit svårt att tänka på, och prata om så mycket annat än skörde-, trösk-, sorterings- och torktekniker för de olika blomssorterna och det blev snart självklart att tro att alla andra måste vara lika intresserade… så därför skall vi idag stilla er hungriga nyfikenhet kring, det för alla, så centrala ämnet ”eftermognad av blommor”. Många kanske associerar eftermognad enbart med sådant som exempelvis tomater, frukt, ostar och vissa drycker. Vi vet att många också gläds och njuter av detta, speciellt kanske från de senare, men på ett helt annat sätt gläds och njuter vi fröinsamlare också av det faktum att eftermognad även kan gälla vissa fröer.

Den här morgonen var det väldigt intressant att inse hur effektivt vissa blommor, flockfibbla i detta fall, kan eftermogna efter skörd. Dagen innan bilden togs, tog vi beslutet att klippa ner samtliga flockfibblor på en gång för att hinna vidare, trots att bara ungefär hälften av plantorna blommat ut och bildat små tuss-lika fröbollar. Denna morgon överraskades vi därför positivt över den snabbhet som flertalet klippta plantor, som vi delvis givit upp, genom solens och tidens försorg, nu också gått samma väg då mängder av de gula blommorna, som genom ett trolleri, under eftermiddagen och natten genomgått förvandlingen till fjäderlätta fröställningar.

För att anhängare till talesättet ”Lätt fånget, lätt förgånget” inte ska ”få vatten på sin kvarn” vid första större vindpust så bär vi hem restskatten till mellanlagret inomhus på logen där inga större virvelvindar än de från hundsvansarna kan ställa till det och sprida ut vår samlade skatt igen. Vad lär vi då oss av detta? Vilka idéer kan det här ge för framtida verksamhet? Hmm… den tanken får nog eftermogna lite.

Fredagsfärdig i dubbel bemärkelse

Sedan vi flyttat till gården har fredagskänslan inför helgledigheten mer eller mindre försvunnit. Numera spelar det oftast ingen större roll om kalendern visar att det är fredag- eller måndagseftermiddag. Man skulle ju kunna tro att vi därmed, såsom Pippi Långstrump som vill gå i skolan för att kunna få sommarlov, saknar vardagsrutinen med jobb 8-5 för att få tillbaka den tidigare så speciella frihetskänslan kopplad till just fredagseftermiddagarna. Inget kan dock vara mer fel… vi föredrar fortfarande upplevelsen av småbrukarens frihet som på något vis finns med i alla sysslor under alla dagar och tider.

Tankarna kring detta kom dock när vi den här fredagseftermiddagen avslutade ett omfattande planteringsprojektet av ängsblommor som pågått under några veckors tid. I samma veva som sista plantan satts ner i jorden och alla tidigare tomma fält i cirkeln nu fyllts med småplantor infann sig den gamla upplevelsen av tillfredställelse av att knyta ihop säcken och se fram emot ”fredagsmyset”.

Nu blev det förstås inte riktigt så, för på vägen hem, hittar Julia, som så ofta, några andra roliga utomhusprojekt som lockar fram ”ska bara”… vilket förvisso till sist fick oss att uppleva känslan av fredagsfärdig men mer med betoning på ”färdig”, då vi stupar i säng direkt efter middagen, men tillfreds vid tanken på den blomsterprakt som nästa år kommer glädja alla… måndag som fredag. Vi och veckan är slut – cirkeln är sluten.